Mücmel Külliyat

Mücmel Asâ-yı Musa

ÂSA-YI MUSA (Âsa-yı Musa Mecmuası ismi, Musa Aleyhisselâm’ın âsasıyla mazhar olduğu mu’cizelerdeki esaslara mazhar olmasından ileri gelmektedir. Şöyle ki; sihirleri iptal etmesi, heryerden tevhid suyunu çıkarması, tereddüdleri yanlış anlayışları yararak selâmetli yolu göstermesi gibi..) Mektub; Ehl-i fen ve mektep muallimleri Âsa-yı Musaya; hafizlar ve hocalar dahi Zülfikara şiddetle muhtaçtır. Mektub; Risale-i Nurun şiddetle tokat vurduğu […]

Mücmel Asâ-yı Musa Read More »

Emirdağ Lâhikası

Emirdağ Lâhikası 1 Fihristi 1. Mektub Sayfa 10 Hiç bir mahkeme bir suç bulamadığına; hem Üstadın ihlâsla Nurlara çalışmak için gazetelerle, siyasi haberlerle alâkadar olmadığına, hem Müddeiumuminin yapabilir iddiasına karşı imkânatı vukuat yerine istimal etmesinin hata olduğuna dair Üstadımızın Emirdağ’ındaki Abilere yazdığı mektubudur. 2. Mektub Sayfa 11 Vilâyât-ı şarkiyeye, Şeyh Sinusi yerine maaşlı vaizliği kabul etmeyip ihtilâlde kesilen yüzbin

Emirdağ Lâhikası Read More »

Mücmel Emirdağ Lâhikası

Emirdağ Lâhikası 1 Fihristi 1. Mektub Sayfa 10 Hiç bir mahkeme bir suç bulamadığına; hem Üstadın ihlâsla Nurlara çalışmak için gazetelerle, siyasi haberlerle alâkadar olmadığına, hem Müddeiumuminin yapabilir iddiasına karşı imkânatı vukuat yerine istimal etmesinin hata olduğuna dair Üstadımızın Emirdağ’ındaki Abilere yazdığı mektubudur. 2. Mektub Sayfa 11 Vilâyât-ı şarkiyeye, Şeyh Sinusi yerine maaşlı vaizliği kabul etmeyip ihtilâlde kesilen yüzbin

Mücmel Emirdağ Lâhikası Read More »

Mücmel Kastamonu Lâhikası

KASTAMONU LÂHİKASI FİHRİST 1. Sayfa 5- Cenab-ı Hakkın, Üstadın İhtiyarlar Risalesindeki ümidini ve Müdafaat risalesindeki iddiasını tasdik ettiren Risale-i Nur’a hâlis, ciddi, fedakâr, sahib, muhafız ve varisler gönderdiğine; hem Üstad Hazretleri’nin bundan dolayı kemal-i ferah ve sürur duyduğuna ve bunun için rahat-ı kalble eceli ve kabri beklediğine; hem talebelerinin kendisine yazılarında ve hizmetlerinde günde müteaddit defalar gösterildiğine; hem onunla sohbet etmek isteyenlerin, risaleleri okumak

Mücmel Kastamonu Lâhikası Read More »

Mücmel Barla Lâhikası

BARLA LÂHİKASI Takdim Sıra No: 1 Sayfa 5 Naşirler Bedîüzzaman Said Nursî Hazretlerinin Hizmetkârları; Tahirî, Zübeyr, Hüsnü Bayram, Mustafa Sungur, Bayram Abilerin yazdığı takdimdir. BARLA LÂHİKALARI Risale-i Nur’un ilk müştak talebelerinin, Nurların hemen te’lifi zamanında, ilk okuyup yazdıklarında duydukları samimî hissiyat, kalbî ve ruhî istifade ve istifazalarını dile getiren fıkralarını ve Hazret-i Üstad’ın da bazı mektublarını

Mücmel Barla Lâhikası Read More »

Mücmel Şualar

ŞUALAR Otuzbirinci Lem’a olan ŞUALAR Mecmuasının Otuzuncu Lem’a ile arasındaki münasebet; Otuzuncu Lem’a Eskişehir Hapishanesinin bir meyvesi olup ism-i a’zamı taşıyan altı ismin altı nüktesini beyan eden “Altı Nükte”dir. Otuzbirinci Lem’a ise Şualara inkısam etmiş olup, “Şualar” namı altında müstakil bir mecmua halinde neşredilmiştir. Birinci Şua Otuzbirinci Lem’anın Birinci Şua’ı iki acib suale karşı def’aten hatıra gelen bir cevabdır.

Mücmel Şualar Read More »

Mücmel Lem’alar

LEM’ALAR Otuzbirinci Mektub olan Lem’alar Mecmuasının Otuzuncu Mektub ile olan münasebeti; Otuzuncu Mektub olan İşarat-ül İ’caz tefsirinde Kur’an’ın surelerinin âyetlerinin, kelâmlarının, hattâ kelimelerinin öncesi ve sonrası ile münasebetleri tedkik edilmiştir. Otuzbirinci Mektub olan Lem’alar Mecmuasında ise bir kısım âyetlerin tafsilli bir surette tefsiri yapılmıştır. Birinci Lem’a Lem’alar ile Birinci Lem’a arasındaki Münasebet: Lem’alar Mecmuasında bir

Mücmel Lem’alar Read More »

Mücmel Mektubat

MEKTUBAT Birinci Mektub Birinci Mektub’un ikinci Mektubla olan münasebeti; Velayet-i kübra mesleğinde, hayata bakmanın ölçüsü dört sualle gösterilmiştir. Birinci sualde hayatın tabakaları üzerine durulmuş. İkinci sualde hayatın beşinci tabakası olan kabir hayatının başlangıcı olan ölümün halk edilmesi ve nimetiyet ciheti üzerine durulmuş. Üçüncü sualde ölümün iki neticesi olan cennet ve cehennemim isbatı yapılmış, cennetin isbatı

Mücmel Mektubat Read More »

Mücmel Sözler

Mücmel Sözler SÖZLER Birinci Söz Birinci Söz’ün ikinci Sözle olan münasebeti; insan, acz ve fakrını anlayıp Rububiyete karşı muvafık ubudiyetle mukabele ederse; selâmet bulur. Hülasa, Bismillah selâmeti netice veriyor. İkinci Sözde ise selâmet ve emniyet, yalnız İslâmiyette ve imanda olduğunun isbatı yapılıyor.. “Bismillah’ın” ne büyük tükenmez bir kuvvet, ne çok bitmez bir bereket olduğunu Arab çöllerinde

Mücmel Sözler Read More »