Mütalaalar

Münazarat

MÜNAZARAT Müellifi Bedîüzzaman Said Nursî Azametli bahtsız bir kıt’anın, şanlı tali’siz bir devletin, değerli sahibsiz bir kavmin reçetesi veyahut Bedîüzzaman’ın Münazaratı TAKDİM             Bu Münazarat Risalesi, Hz. Üstad Bedîüzzaman’ın Devr-i Meşrutiyet’te Şark’ta aşiretler arasında seyahat ederken te’lif ettiği bir eserdir. İlk önce H. 1329’da İstanbul’da Matbaa-i Ebuzziya’da tab’ edilmiştir. M. 1950 ve müteakib senelerde Isparta’da […]

Münazarat Read More »

Sünuhat Tuluat İşarat

Sünuhat Tuluat İşarat Müellifi Bedîüzzaman Said Nursî Sünuhat Tuluat İşarat Fihristi Sünuhat Itlakın nüktesi Salihat Sayfa 5 Kuran’da mutlak bırakılan Salihat kelimesi nüktesini beyan eder, zira salihat; fertden cemaate, şahıstan millete çıktıkça mahiyeti değişir. Akıbet Sayfa 7 Akıbetin ikabe delil olduğunu beyan eder. Zira ceza masiyetin lazımı zatisidir. Unsuriyet Sayfa 8 Cenab-ı Hakk tearüf, teavün,

Sünuhat Tuluat İşarat Read More »

Nur’un İlk Kapısı

Risale-i Nur Külliyatı’ndan NUR’UN İLK KAPISI Müellifi Bedîüzzaman Said Nursî (Bu risalede Birici, İkinci, Dokuzuncu ve Yirmibirinci Söz’ün Birinci Makamı hariç Küçük Sözlerde olan Sözler bazen icmalli bazen de tafsilli surette izah edilmiştir. Ayrıca Onbirinci, Onikinci, Ondokuzuncu, Yirmiikinci Sözler ve Onüçüncü ve Onyedinci Lem’a’dan parçalar bulunmaktadır.) Bu risalenin felsefeye vurduğu tokat, beşere zararlı ve dine

Nur’un İlk Kapısı Read More »

Sekizinci Şua

Sekizinci Şua                 İmam-ı Ali’nin (Radıyallahü Anh) kerametle Risale-in Nur’dan sarahata yakın üç def’a haber vermiş. İki risalede iki kerameti iki beyan edilmiş. Dikkat…                 İşbu risale üçüncü keramet-i Aleviyyedir.                 Hususi talebelere mahsustur.                 Said Nursî İfade-i Meram                 [Malûm olsun ki; ben Risale-i Nur’un kıymetini ve ehemmiyetini beyan etmekle Kur’an’ın hakikatlarını ve imanın

Sekizinci Şua Read More »

Fihriste-i Mektubat

FİHRİSTE-İ MEKTUBAT BİRİNCİ MEKTUB: 5 (Birinci Sual de hayatın tabakaları üzerine durulmuş, ikinci sualde hayatın beşinci tabakası olan kabir hayatının başlangıcı olan ölümün halk edilmesi ve nimetiyet ciheti üzerine durulmuş, Üçüncü Sualde ölümün iki neticesi olan cennet ve cehennemim isbatı yapılmış, cennetin isbatı manayı münafi olarak cehennemin isbatı ile yapılmış. Dördüncü Sualde ise insanı cennete

Fihriste-i Mektubat Read More »

Allah’ın ilminde olup kudretin taalluk etmesiyle vücuda gelenlere mümkün’ül vücud, ilm-i İlahîde olup kudretin taalluk etmemesiyle vücuda gelmeyenlere ise mümteni’ül vücud mu denilir?

Mümkin’ül vücud, Mümteni’ül vücud Sual: Allah’ın ilminde olup kudretin taalluk etmesiyle vücuda gelenlere mümkün’ül vücud, ilm-i İlahîde olup kudretin taalluk etmemesiyle vücuda gelmeyenlere ise mümteni’ül vücud mu denilir? Yâni ilmi ilahide OLUP EBEDİYEN vücuda gelmesi mümkün olmayan yâni mümtenî olan sayısız şeyler var diyebilir miyiz? Veyahut bu kavramlar hangi manalarda kullanılabilir? El-cevab: Sualiniz sayesinde bu

Allah’ın ilminde olup kudretin taalluk etmesiyle vücuda gelenlere mümkün’ül vücud, ilm-i İlahîde olup kudretin taalluk etmemesiyle vücuda gelmeyenlere ise mümteni’ül vücud mu denilir? Read More »

Sual-Cevap

Sual ve Cevaplar Allah bizi yaratmadan önce ne yapıyordu? Allah bizi yaratmadan önce ne yapıyordu? Cenab-ı Hak zamandan mekandan münezzehtir. Yani zamanı ve mekanı yoktur. Çünkü zamanı ve… Yalnızca müslümanlar cennete gidecek ise Avrupa gibi hristiyan ve diğer ülkelerde doğanların suçu ne? Yalnızca müslümanlar cennete gidecek ise Avrupa gibi hristiyan ve diğer ülkelerde doğanların suçu

Sual-Cevap Read More »

Tarihçe-i Hayat

Hayat Kronolojisi 1878 Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri’nin, Sofi Mirza Efendi ve Nuriye Hanım’ın 4. çocukları olarak Bitlis’in Hizan kazasına bağlı Nurs Köyü’nde tevellüd edişi. 1897 Said Nurs’nin, Vali Hasan Paşa’nın daveti üzerine Van’a gidişi. Müsbet ilimleri tetkik edip kısa zamanda her birisine vâkıf olması. “Bediüzzaman” lâkabının verilmesi. 80 – 90 cilt kitabı, üç ayda bir

Tarihçe-i Hayat Read More »

Mesnevî-i Nuriye

MESNEVÎ-İ NURİYE Müellifi Bedîüzzaman Said Nursî Mütercimi Abdülmecid Nursî بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ İtizar Risale-i Nur Külliyatı’ndan “El-Mesneviyy-ül Arabî” ile muanven büyük Üstad’ın cihanbhaha pek kıymetdar şu eserini de Allah’ın avn ü inayetiyle Arabîden Türkçeye çevirmeye muvaffak olmakla kendimi bahtiyar addediyorum. Yalnız, aslındaki ulviyet, kuvvet ve cezaleti tercümede muhafaza edemedim. Evet o cevher-baha hakikatlara zarf olacak ne bir

Mesnevî-i Nuriye Read More »